Adrem RODO

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Administratorem Pani/Pana/Państwa  danych osobowych jest FIRMA Adrem  Iwona Mruk z siedzibą w Gliwicach przy u. Pszczyńskiej 306  NIP: 9690900417, tel.32 301-412-10,

e-mail: rodo@adremtruck.com.pl wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej.

1.     Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wykonania umowy sprzedaży , złożeniem oferty , złożeniem zapytania oraz celach marketingowych  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1 powyżej jest wykonanie umowy/przygotowanie oferty/złożenie zapytania, w szczególności w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. (zgodnie z art. 6 RODO).

3.     Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji itp.

4.      Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. W takim przypadku zostanie Pani/Pan poinformowani o konsekwencjach złożenia tych żądań na toczącą się sprawę przed właściwymi organami.

5.     W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan/Państwo kontaktować z administratorem danych na adres: 44-100 Gliwice ul .Pszczyńska 306 lub inspektorem ochrony danych na adres: jwojewoda@krwp.pl

6.     Przysługuje Pani/Panu/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. ……………… z siedzibą w Gliwicach., tel…………… wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej  informuje, że jest Administratorem Pani/Pana/ danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy sprzedaży./złożeniem oferty/złożeniem zapytania.

2. Pani/Pana/ dane osobowe przetwarzane są w celach wykonania umowy/oferty/realizacji zapytania określonych w ust.1. ,a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z zawarciem i wykonaniem umowy/przygotowaniem ofert/złożeniem zapytania, w szczególności w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest wykonanie umowy/przygotowanie oferty/złożenie zapytania, w szczególności w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. (zgodnie z art. 6 RODO);

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji itp.

5. Pani/Pana/dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o........./okresu związania ofertą/udzielenia odpowiedzi na zapytanie, ewentualnie po tym czasie, ale tylko do momentu całkowitego rozliczenia.

6. Przysługuje Pani/Panu/ prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. W takim przypadku zostanie Pani/Pan poinformowani o konsekwencjach złożenia tych żądań na toczącą się sprawę przed właściwymi organami.

7. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z administratorem danych na adres: …………….

8. Przysługuje Pani/Panu/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej.


…...................................., dnia ….................................................,


…......................................................................
                
   (imię, nazwisko, podpis)


pobierz plik  .docx


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego